09128884796

دیش

TDJ-5758P6A×2

TDJ-5158P6A

TDJ-5800P6

شایستگان شبکه ، مجری طرح های جامع ارتباطات و سرویس های تحت شبکه و voip

 

 

066-33206642
066-33214157

 info@shayestegan.net

Top of Page