09128884796

رزومه

برخی از فعالیت های اخیر شرکت

 

دانشگاه پیام نور استان تهران

-     طراحی و راه اندازی شبکه اکتیو و دیتاسنتر دانشگاه و نگهداری و پشتیبانی از شبکه

-     راه اندازی ارتباطات بین مراکز  در سطح استان تهران به تعداد 18 مرکز

-     راه اندازی VOIP برای ۳ مرکز

 

دانشگاه لرستان:

-     راه اندازی دیتاسنتر دانشگاه ، پشتیبانی و نگهداری ساختار اکتیو شبکه

-     راه اندازی ارتباطات بین مراکز  در سطح استان به تعداد 4 مرکز

 

دانشگاه پیام نور استان لرستان:

-     راه اندازی ارتباطات بین مراکز  در سطح استان به تعداد 9 مرکز

-     راه اندازی دیتاسنتر دانشگاه، پشتیبانی و نگهداری ساختار اکتیو شبکه

-     راه اندازی VOIP برای 4 مرکز

 

شرکت پتروشیمی کاوه استان کرمانشاه:

-     طراحی ساختار و راه اندازی تجهیزات اکتیو و شبکه

 

دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان:

-     راه اندازی VOIP با تعداد 320 خط داخلی و 100 خط شهری 

 

شرکت پتروشیمی استان لرستان:

-     راه اندازی و پشتیبانی ساختار شبکه اکتیو و دیتاسنتر  

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد:

-     طراحی ساختار و راه اندازی شبکه کامپیوتری و دیتاسنتر  

 

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان:

-     راه اندازی اکتیو شبکه کامپیوتری و دیتاسنتر و VOIP

و …

شایستگان شبکه ، مجری طرح های جامع ارتباطات و سرویس های تحت شبکه و voip

 

021-66903430 

066-33409541

 info@shayestegan.net

Top of Page